Základní škola v Kostelní Lhotě


Co nabízíme?

  • škola rodinného typu
  • nízký počet žáků ve třídě
  • všestranný rozvoj osobnosti
  • anglický jazyk od 1.třídy
  • práce se soudobými technologiemi

 

  • Úvodní stránka

Konkurz na ředitele základní školy

Obec Kostelní Lhota vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Kostelní Lhota:

Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk, se sídlem Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota, IČO: 70986363

Požadavky:

• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

• občanská a morální bezúhonnost,

• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,

• organizační a řídící schopnosti,

• dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 2. 2019 a později.

Náležitosti ke konkurznímu řízení:

1. písemná přihláška obsahující jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis,

2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

3. přehled průběhu zaměstnání a dosažené pedagogické nebo řídící praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,

4. strukturovaný profesní životopis,

5. nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran A4,

6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),

7. lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele ne starší 2 měsíce,

8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení.

 

Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na konkurzním řízení vzniknou.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete doporučeně nebo doručte osobně nejpozději do 19.12.2018 do 14.00 hodin na adresu:

Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12.

Na obálku napište „Konkurz - neotvírat“.

Předpokládaný termín konkurzu: 7.1.2018

                                                                                    Tomáš Drobný

                                                                                     starosta obce

Školní rok 2018/2019, školní rok SUPERHRDINŮ

 

Svět superhrdinů je svět, kde je všechno možné. I proto věříme, že letošní celoroční téma si děti užijí a výjimečné schopnosti, kladné vlastnosti, mimořádné technologie, dobrota lidské povahy nás provedou neodolatelným světem poznání.

3.září jsme se odpočatí a plni energie opět shledali v novém školním roce a měli čest přivítat 10 nových prvňáčků. Na další den byl pro děti připraven úvodní program s našimi SUPERHRDINY. Děti trénovaly paměť a postřeh společně s Batmanem, trpělivost a sílu s Hulkem, přesnost a spolupráci s Ledovou královnou, rychlost a bystrost s Kočičí ženou, představivost a kreativitu s Černou vdovou. Vše proběhlo v duchu pravidel fair-play.

Sportovní úkoly a přátelská atmosféra čekala také 20.září na školní zahradě na děti z naší mateřské školy. Loučení s létem se ujali přímo naši školáci, kteří si připravili několik stanovišť pro děti ze školky a zároveň se stali také jejich průvodci a pomocníky. Za svou snahu a spolupráci obdržely děti ze školky krásné záložky do knih se znaky superhrdinů.

 

Přejeme všem krásný, příjemný, barevný podzim a těšíme se na 25.října, kdy se opět všichni shledáme při příležitosti soutěže O Lhoteckou dýni!

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb