Návrh rozpočet na rok 2019 - Základní škola Kostelní Lhota

1. spotřební materiál 6.000kč

2. pracovní sešity 20.000kč

3. knihy do žákovské a učit.knihovny,křídy,papíry,sešity 4.000kč

4. tisk - Učitelské noviny,Moderní vyučování,počítačová brožura 3.500kč

5. čistící a úklidové prostředky 11.000kč

6. spotřeba el.energie 98.000kč

7. služby spojů- telefon,poštovné,radiokomunikace 13.000kč

8. opravy a udržování, malování 6.000kč

9. cestovné 1.000kč

10. počítačové programy, aktualizace stávajících programů 8.000kč

11. kurzy, školení 1.000kč

12. posudky, revize elektrospotřebičů 15.000kč

13. služby peněžních ústavů 7.000kč

14. pojistné (pojištění žáků) 8.000kč

15. pojištění zařízení 2.000kč

16. věcné dary (Vánoce, Den dětí) 6.000kč

17. tiskopisy, kancelářské potřeby 4.000kč

18. učební pomůcky (dovybavení kabinetů a tříd) 5.000kč

19. služba škole - vedení účetnictví 52.000kč

20. vodné, stočné 8.000kč

21. provoz počítačů 19.000kč

22. nouzové osvětlení – oprava 10.000kč

23. vybavení družiny 1.000kč

24. plavecký výcvik 32.000kč

25. příspěvek na obědy 12.000kč

26. vývarné potřeby 10.000kč                                                                             celkem náklady 362.500kč

Konkurz na ředitele základní školy

Obec Kostelní Lhota vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Kostelní Lhota:

Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk, se sídlem Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota, IČO: 70986363

Požadavky:

• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

• občanská a morální bezúhonnost,

• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,

• organizační a řídící schopnosti,

• dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 2. 2019 a později.

Náležitosti ke konkurznímu řízení:

1. písemná přihláška obsahující jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis,

2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

3. přehled průběhu zaměstnání a dosažené pedagogické nebo řídící praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,

4. strukturovaný profesní životopis,

5. nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran A4,

6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),

7. lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele ne starší 2 měsíce,

8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení.

 

Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na konkurzním řízení vzniknou.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete doporučeně nebo doručte osobně nejpozději do 19.12.2018 do 14.00 hodin na adresu:

Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12.

Na obálku napište „Konkurz - neotvírat“.

Předpokládaný termín konkurzu: 7.1.2018

                                                                                    Tomáš Drobný

                                                                                     starosta obce

Školní rok 2018/2019, školní rok SUPERHRDINŮ

 

Svět superhrdinů je svět, kde je všechno možné. I proto věříme, že letošní celoroční téma si děti užijí a výjimečné schopnosti, kladné vlastnosti, mimořádné technologie, dobrota lidské povahy nás provedou neodolatelným světem poznání.

3.září jsme se odpočatí a plni energie opět shledali v novém školním roce a měli čest přivítat 10 nových prvňáčků. Na další den byl pro děti připraven úvodní program s našimi SUPERHRDINY. Děti trénovaly paměť a postřeh společně s Batmanem, trpělivost a sílu s Hulkem, přesnost a spolupráci s Ledovou královnou, rychlost a bystrost s Kočičí ženou, představivost a kreativitu s Černou vdovou. Vše proběhlo v duchu pravidel fair-play.

Sportovní úkoly a přátelská atmosféra čekala také 20.září na školní zahradě na děti z naší mateřské školy. Loučení s létem se ujali přímo naši školáci, kteří si připravili několik stanovišť pro děti ze školky a zároveň se stali také jejich průvodci a pomocníky. Za svou snahu a spolupráci obdržely děti ze školky krásné záložky do knih se znaky superhrdinů.

 

Přejeme všem krásný, příjemný, barevný podzim a těšíme se na 25.října, kdy se opět všichni shledáme při příležitosti soutěže O Lhoteckou dýni!

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk

Kontakty na správce najdete ZDE Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce školy jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 734 180 507

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech1. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu zs@kostelni-lhota.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Škola:

Velkou část údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, údaje ze školní matriky pravidelně předáváme Ministerstvu školství.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pronájmů tělocvičny, zájmových kroužků, dále pro informování na webu o školních událostech a další. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety a zájezdy, školy v přírodě či lyžařské kurzy a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci v naší škole/školce, popř. v případě akce pořádané školou je předáváme ubytovacímu zařízení, plavecké škole, cestovní agentuře apod.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

 

1 Čl. 38 odst. 5 ON

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb